เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดย เจ้าหน้าที่ ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล

 

ลงพื้นที่เก็บขยะจากทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณสะพานเข้า หมู่ที่ 2 ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ได้น้ำหนักขยะ รวม 525 กิโลกรัม แบ่งเป็นขยะทั่วไป 194 กิโลกรัม และขยะอินทรีย์ 331 กิโลกรัม

ขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ถุงพลาสติกอื่นๆ เศษโฟม