งบรายจ่ายปี 68 กระทรวงเกษตรฯ เน้นขับเคลื่อนนโยบายรัฐ , รูปธรรมงานด้านการเกษตร


 

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ร่วมกับสำนักงบประมาณ  

โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรให้เห็นเป็นรูปธรรม

นับจาก  1.การจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร 2.การจัดทำข้อมูลเกษตรกร แปลงเกษตรกรในระบบดิจิทัลและการประกันภัยพืชผล

3. การส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 4. การบริหารจัดการน้ำ

5. การผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6.การส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

 7.การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 8.การเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อม

และ 9.การทำงานและการวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายใน 4 ปี (2567 – 2570)

น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า สถานการณ์ภาคการเกษตร มีอัตราการเติบโตของ GDP ภาคการเกษตร ในปี 2566 มีมูลค่า 680,640 ล้านบาท หรือขยายร้อยละ 0.3 จากปริมาณน้ำที่เพียงพอ

การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี และเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น

และในปี 2567 มีแนวโน้มการขยายตัวร้อยละ 0.7 – 1.7 จากปัจจัยในเรื่องนโยบายของภาครัฐ คือ ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น

“ร.อ.ธรรมนัส มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานเกษตรที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ทั้งในเรื่องภารกิจเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกร

การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ

การจัดทำงบประมาณดังกล่าว จึงมุ่งสู่เป้าหมายที่จะพัฒนา โดยให้เกิดการบูรณาการของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”