ประชุมวุฒิสภานัดแรก สมัยสามัญฯครั้งที่ 2 - จำนวน สว. เหลือ 244 คน

 

ขณะที่สว. กังขาคุณสมบัติ "สุเมธ รอยกุลเจริญ" ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นตุลาการศาลรธน. อายุเกิน68 ปี ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 ของสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 2

โดยเมื่อเริ่มเข้าสู่การประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม รับทราบพระบรมราชโองการ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2 พ.ศ 2566

จากนั้นที่ ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมรับทราบจำนวนสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันมีอยู่ 244 คน เนื่องด้วย ผศ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่ง สว. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ดังนั้นจำนวนองค์ประชุมของสว.ที่จะต้องมีกึ่งหนึ่งคือ 122 คน

ทั้งนี้มีรายงานว่า สำหรับสว. ที่เป็นโดยตำแหน่ง ซึ่งรอเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่เป็นสว. อีก5คน  คือ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผบ.สส., พล.ร.อ.อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผบ.ทร. ,  พล.อ.อ.พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผบ.ทอ. , พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. และ  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.   

จากนั้นเข้าสู่วาระ เรื่องด่วนให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลังคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยพลเอกอู๊ด เบื้องบนประธานกรรมาธิการ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ตามที่ได้ตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาทำหน้าที่ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคือนายสุเมธ รอยกุลเจริญ

แต่ก่อนจะเป็นการประชุมลับตามข้อบังคับการประชุม นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน สว. ได้ขอหารือ เนื่องจากได้พบข้อมูล ตามกฎหมายผู้ดำรงตำแหน่งจะต้องอายุ 45 -  68 ปี จึงเกรงว่าจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 201 ( 2 )และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 9 (2) หรือไม่

ซึ่งนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ กรรมาธิการฯ


ชี้แจงว่าคุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี และไม่เกิน 68 นับแต่วันเข้ารับการคัดเลือกหรือเข้าสู่การสรรหา

ซึ่งนายสุเมธ  อายุอยู่ในเกณฑ์ ตามที่รัฐธรรมนูญระบุไว้ทุกประการ ซึ่งกรรมาธิการเกรงว่าสว.จะสงสัยว่าการพิจารณาวันนี้อายุเกินจะได้หรือไม่ จึงได้แนบวันเดือนปีเกิดและได้เรียนนายสุเมธว่า จะต้องเปิดเผยข้อมูลซึ่งนายสุเมธยินดีที่จะเปิดเผยประวัติคือเกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2498 ดังนั้นถ้าถือวันที่มีการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ณ วันนั้น19 ก.ค. 2566 อายุยังไม่เกิน แต่เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบประวัติยังไม่เป็นที่เรียบร้อย ใช้เวลาไป 90 วัน จึงทำให้เวลาเคลื่อนมาและเป็นช่วงปิดสมัยประชุมทำให้เลยระยะเวลา 68 ปีไปแต่คุณสมบัติของการเข้ารับการคัดเลือกนั้นต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สว. ยืนยันว่าคุณสมบัติของนานสุเมธไม่ขัด เพราะวันนี้เป็นกระบวนการลงมติเห็นชอบหรือไม่ ไม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหา

อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการได้อธิบายในเรื่องของวันเวลา และกระบวนการสรรหารวมถึงข้อกฎหมาย ทำให้ไม่มีสว.ติดใจและเดินหน้าสู่การพิจารณารายงานในส่วนที่เป็นข้อมูลลับและเป็นการประชุมลับ