ถกนักธุรกิจหญิง เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจนางนลินี ทวีสิน ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่ามูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา (Asia Pacific Foundation of Canada) ร่วมกับสถานเอกอัครราขทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ได้จัดโครงการ The Canadian Women-only business Mission to South Korea and Thailand โดยได้มีการเชิญนักธุรกิจชั้นนำ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs)  จากแคนาดาเยือนไทยในระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566

เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างสองประเทศ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (B2B matchmaking) และการนำเสนอบริษัทและโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมการประชุม

นางนลินีฯ กล่าวว่านอกเหนือจากกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ ทางมูลนิธิเอเชียแปซิฟิกแห่งแคนาดา และสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย โดยมีคุณซานจีฟ เชาเดอรีย์ (Sanjeev Chowdhury) ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ เป็นหัวเรือหลัก ได้มีการจัดการหารือกลุ่มย่อยในประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรี

โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ คุณซาร่า วิลชอว์ (Sara Wilshaw) หัวหน้าผู้แทนการค้าแคนาดา คุณปิง กิดนิกร (H.E. Ping Kitnikone) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัทสายการบิน Air Canada โดยผู้เข้าร่วมการหารือได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ที่น่าสนใจหลายประเด็น

อาทิ ความสำคัญของการเพิ่มความมั่นใจในตนเองของสตรี การมีโครงการพี่สอนน้อง หรือ Mentorship Program ที่มีการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงความสำคัญของการมีสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพและมีราคาที่เข้าถึงได้

โดยตนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความสำคัญของการศึกษาและทักษะทางด้านดิจิทัล รวมถึงการใช้เวทีระหว่างประเทศต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะพหุภาคี เช่น เวที APEC Women and the Economy Summit และการหารือสองฝ่าย เพื่อให้การขับเคลื่อนประเด็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสตรีเป็นไปอย่างมีรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ทั้งนี้ ภารกิจของคณะผู้ประกอบการสตรีชาวแคนาดาเยือนเกาหลีใต้และไทย เป็นส่วนหนึ่งภารกิจปี 2566-2568 ในชื่อ ตะวันออกเฉียงเหนือ X ตะวันออกเฉียงใต้: การพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างแคนาดากับเอเชีย (Northeast X Southeast: Advancing Partnerships Between Canada and Asia) ของมูลนิธิฯ และถือเป็นภารกิจครั้งที่ 7 ของคณะผู้ประกอบการสตรีแคนาดาเยือนเอเชียของมูลนิธิฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ