ชูไอเดีย Smart Home ลดการใช้ไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติ มีนโยบายช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ โดยเฉพาะด้านพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน ได้แก่ การออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้างหรือทรัพยากรที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

การเคหะแห่งชาติได้นำหลักเกณฑ์ในการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน (UNIVERSAL DESIGN) มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบวางผังโครงการที่อยู่อาศัยและออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งยังเข้าร่วมโครงการฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยของ
การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยนับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

รวมทั้งยกระดับการออกแบบที่อยู่อาศัยการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5

ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดชลบุรี (บ่อวิน) ระยะที่ 2 เป็นหนึ่งในโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพพลังงานสำหรับบ้านอยู่อาศัย (เบอร์ 5)

และได้การรับรองแบบตามเกณฑ์ของบ้านเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งได้ทำการประเมินผลการประหยัดพลังงาน พบว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 415,000 หน่วยต่อปี

ลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของผู้พักอาศัยได้ประมาณ 1,660,000 บาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประมาณ 210 ตันต่อปี

‘การเคหะแห่งชาติ มีแบบบ้านเบอร์ 5 ที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 16 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,963 หน่วย

อาทิ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
(อู่ยา 1)

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง 5)

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดจันทบุรี

โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนจังหวัดข่อนแก่น (เมืองเก่า - กรีนวิลล์ ขอนแก่น)
ระยะที่ 2