สวัสดิการสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างประจำ

 

(16 พย.66)คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาวาระ สิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการหลังเกษียณอายุ

โดยเชิญ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และนายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน เข้าร่วมประชุม

เพื่อพัฒนาและสร้างความเท่าเทียมด้านสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณ

โดยคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ได้เรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลสวัสดิการลูกจ้างประจำ ที่มีอยู่ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตอีกด้วย