วุฒิสภา ตั้ง 27 กมธ.วิสามัญ แผนกลยุทธ์ ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ 

(10 ตค.66)ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและพิจารณาเสนอแนะแผนกลยุทธ์การส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงแห่งชาติ

ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 160 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 3 เสียง

โดยตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา จำนวน 27 คน ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน