(คุณค่า)อนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ

 

(13 กย.66)นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ

และปาฐกถาพิเศษแนวนโยบายด้านเครือข่ายอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ

นายพนมบุตร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมศิลปากรกับอาสาสมัคร และสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญา
โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของเอกสารโบราณ

เพราะการดูแลรักษาเอกสารโบราณ นอกจากจะต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามหลักวิชาการแล้ว สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ประชาชนจำเป็นต้องเห็นคุณค่าของเอกสารโบราณ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเอกสารโบราณให้อยู่ในท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นเครือข่ายฯ ที่เข้มแข็ง ซึ่งจะทำให้เอกสารโบราณคงอยู่อย่างมีคุณค่าและยั่งยืนตลอดไป

 
กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2518 ดำเนินการอนุรักษ์เอกสารโบราณทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมทั้งสร้างเครือข่ายจิตอาสาปฏิบัติงานอนุรักษ์เอกสารโบราณกับชุมชนในการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดซึ่งเป็นแหล่งเอกสารโบราณที่สำคัญ มีส่วนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลมรดกภูมิปัญญาสืบสานส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาการความก้าวหน้าของเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ด้านเอกสารโบราณ

ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีพัฒนาการดีอย่างเห็นได้ชัด จำนวนอาสาสมัครเพิ่มขึ้นตามลำดับ