คัดแยกขยะกำพร้า ลดปัญหาโลกร้อน

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 66 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย จ. อุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับผู้นำท้องที่ และภาคีเครือข่ายผู้นำยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอพิชัย

ในการประชาสัมพันธ์ และการบริหารจัดการขยะ โดยดำเนินการรวบรวม "ขยะกำพร้า" ซึ่งประกอบไปด้วยขยะพลาสติก ถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก และขวดน้ำพลาสติก ที่รีไซเคิลไม่ได้ของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อนำขยะ "กำพร้า" ไปจำหน่าย และแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

อีกทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอพิชัย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)

โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพิชัย นำขยะกำพร้า และอื่นๆ ส่งทางอำเภอพิชัยเพื่อบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีต่อไป
      


ณ หอประชุมอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์