จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ 

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่จัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะ บริเวณท่าน้ำวัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะจากทุ่นกักขยะและทำการคัดแยก ตามแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ICC Data Card

โดยขยะ 5 อันดับแรก ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ขยะอื่นๆ โฟม และถุงพลาสติก รวมน้ำหนักขยะได้ทั้งสิ้น 91 กิโลกรัม

ขยะที่จัดเก็บ ได้ทำการคัดแยกส่วน ที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะนำกลับไปเข้ากระบวนการรีไซเคิล

ส่วนที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้จะนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

 

ข้อมูล , ภาพ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง