คนสมุทรปราการ เลือก อุ๊งอิ๊งค์ : แพทองธาร นั่งนายกฯ อันดับ 1

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนสมุทรปราการ    เลือกพรรคไหนทำการสำรวจระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสมุทรปราการ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดสมุทรปราการเลือกพรรคไหนการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนสมุทรปราการจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 35.82 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 2 ร้อยละ 21.36 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 3 ร้อยละ 13.91 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 5.27 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

อันดับ 5 ร้อยละ 5.18 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 4.82ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 7 ร้อยละ 4.36 ระบุว่าเป็น นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 2.27 ระบุว่าเป็น
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 9 ร้อยละ 2.18 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) อันดับ 10 ร้อยละ 1.18ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับ 11 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)


และร้อยละ 2.65 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ)และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ)  

สำหรับพรรคการเมืองที่คนสมุทรปราการจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 44.64 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.73 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.18 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 3.73 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.91 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 6 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 7


ร้อยละ 2.09 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 1.82 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.27 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 1.63 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยภักดี และพรรคประชาชาติ   

ส่วนพรรคการเมืองที่คนสมุทรปราการจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 45.82 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 25.73 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.55 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 5 ร้อยละ 2.55 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 2.36 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.18 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 8 ร้อยละ 1.64 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 10 ร้อยละ 1.18 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 1.35 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคไทยภักดี พรรคประชาชาติ และพรรคสร้างอนาคตไทย

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดสมุทรปราการ ตัวอย่าง ร้อยละ 46.45 เป็นเพศชาย และร้อยละ 53.55 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 12.00 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 18.55 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 20.72 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 27.00 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 21.73 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 97.36 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 1.64 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 1.00 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 35.09 สถานภาพโสด ร้อยละ 62.36 สมรส และร้อยละ 2.55 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 17.36 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.91 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 11.36  จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 33.73 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 2.64 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 3.73 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 33.09 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 22.91 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 0.91 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 13.45 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/   ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 21.09 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 4.82 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 23.54 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 9.00 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 31.82 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 15.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.64 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 5.54รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.73 ไม่ระบุรายได้

1. การเลือกตั้งครั้งนี้ ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี

อันดับ

บุคคลที่คนสมุทรปราการจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้

รวม

1

น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย)

35.82

2

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)

21.36

3

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ)

13.91

4

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

5.27

5

พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

5.18

6

ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

4.82

7

นายเศรษฐา ทวีสิน (พรรคเพื่อไทย)

4.36

8

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย)

2.27

9

นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)

2.18

10

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ)

1.18

11

นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)

1.00

 

อื่น ๆ1

2.65

 

รวม

100.00

หมายเหตุ: 1. อื่น ๆ ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา   (พรรคประชาชาติ)

 

2. หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือก ส.ส. แบบแบ่งเขต (ส.ส. ในเขตเลือกตั้งของท่าน) จากพรรคการเมืองใด

อันดับ

พรรคการเมืองที่คนสมุทรปราการจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต

รวม

1

พรรคเพื่อไทย

44.64

2

พรรคก้าวไกล

26.73

3

พรรครวมไทยสร้างชาติ

11.18

4

พรรคเสรีรวมไทย

3.73

5

พรรคพลังประชารัฐ

2.91

6

พรรคประชาธิปัตย์

2.45

7

พรรคไทยสร้างไทย

2.09

8

ยังไม่ตัดสินใจ

1.82

9

พรรคภูมิใจไทย

1.55

10

พรรคชาติพัฒนากล้า

1.27

 

อื่น ๆ2

1.63

 

รวม

100.00

หมายเหตุ: 2. อื่น ๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยภักดี และพรรคประชาชาติ

 

3. หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ จากพรรคการเมืองใด

อันดับ

พรรคการเมืองที่คนสมุทรปราการจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ

รวม

1

พรรคเพื่อไทย

45.82

2

พรรคก้าวไกล

25.73

3

พรรครวมไทยสร้างชาติ

11.55

4

พรรคเสรีรวมไทย

4.09

5

พรรคประชาธิปัตย์

2.55

6

พรรคไทยสร้างไทย

2.36

7

พรรคพลังประชารัฐ

2.18

8

พรรคภูมิใจไทย

1.64

9

ยังไม่ตัดสินใจ

1.55

10

พรรคชาติพัฒนากล้า

1.18

 

อื่น ๆ3

1.35

 

รวม

100.00

หมายเหตุ: 3. อื่น ๆ ได้แก่ พรรคกล้า พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคไทยภักดี พรรคประชาชาติ และพรรคสร้างอนาคตไทย