รับสิทธิ์ค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท

 

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) รับสิทธิ์ฟรีค่าน้ำไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน ตั้งแต่ เมษายน 2566 เป็นต้นไป เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 มีนาคม นี้

สำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์สวัสดิการบรรเทาภาระค่าน้ำประปากับ กปน. ไว้แล้ว จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยสามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปา ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ เท่านั้น)
2. ใบแจ้งค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือ ใบแจ้งค่าน้ำเดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป

3. สนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- กรณีใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาตามจำนวนที่ใช้จริง


- กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง
- หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท และต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มทั้งจำนวนด้วยตนเอง

4. การลงทะเบียนจะตัดรอบทุกวันที่ 25 (ภายในเวลา 17.00 น.) ของเดือนนั้น ๆ โดยจะเริ่มลงทะเบียนเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรก ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม 2566 และได้รับสิทธิ์ในเดือนเมษายน 2566

กรณีลงทะเบียนล่าช้าหลังวันที่ 25 (ภายในเวลา 17.00 น.)  จะเสียสิทธิ์การได้รับส่วนลดค่าน้ำในเดือนถัดไป และไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ ตัวอย่างเช่น หากลงทะเบียนภายในวันที่ 26 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2566 (ภายในเวลา 17.00 น.) จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

5. สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
6. กปน. จะส่งใบแจ้งค่าน้ำที่มีรายละเอียดของส่วนลด และจำนวนค่าน้ำที่ต้องชำระหลังหักส่วนลด รวมถึงใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีจากการหักส่วนลด ในรูปแบบจดหมาย 3 ตอน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนขอรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) และใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จะได้รับใบแจ้งค่าน้ำและใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ Line Official : @MWAthailand

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งค่าน้ำเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย

โดยสามารถนำใบแจ้งค่าน้ำที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ที่ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/  หรือ  https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ