สกนช. รณรงค์ No Gift Policy ยึดหลักปฏิบัติงาน เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช.) เปิดเผยว่า สกนช. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามนโยบาย “No Gift Policy”

 

 ซึ่งหมายถึง การงดรับ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีทัศนคติในการทำงานด้วยความจริงใจ ยึดถือความถูกต้องไม่หวังสิ่งตอบแทน มีหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้บุคคลภายนอก เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และไว้วางใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) อีกด้วย 
ทั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานองหน่วยงานของรัฐ ITA (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปี 2566 ซึ่งเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นแนวทางการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ