ยกเลิกมติ ครม. เลขา ศอ.บต. กลับไปทำหน้าที่เดิม 

(9 มีนาคม 66)สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 66 ที่ผ่านมา เรื่องการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

ตามที่อนุมัติโอนให้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูรเลขาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของ ศอบต. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอยกเลิกมติ ครม. ดังกล่าว

และให้ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร กลับไปปฎิบัติหน้าที่ เลขา ศอบต. เช่นเดิมอีกไม่เกิน 1 ปี

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ