กทม. ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ(7 มี.ค. 66) นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริ โดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ในที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วยคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการใช้ประโยชน์

คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก โดยจะได้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาลงนามในคำสั่งฯนอกจากนี้ ได้พิจารณาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ผ่านแอปพลิเคชันของ อพ.สธ. เพื่อให้การจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมถึงพิจารณาแนวทางการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ ทั้งหมด จากสำนักงานเขต 50 เขต เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกับหลักการดำเนินงาน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ