NIDA Poll คนสงขลาเลือกพรรคไหน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนสงขลา
เลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดสงขลา     กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนจังหวัดสงขลาเลือกพรรคไหน การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนสงขลาจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.00 ระบุว่าเป็น       พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ       และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง อันดับ 2 ร้อยละ 18.46 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะ     เป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรได้ ขณะที่บางส่วนระบุว่า    ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตร อันดับ 3 ร้อยละ 11.36 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้


คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ เป็นคนมีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคก้าวไกล อันดับ 4 ร้อยละ 10.36  ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 7.18 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ เป็นคนมีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 6.73 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา ขณะที่บางส่วนระบุว่า เป็นคนใต้เหมือนกัน อันดับ 7 ร้อยละ 4.64 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ มีผลงานชัดเจน มีประสบการณ์ด้านการบริหารประเทศ


และชื่นชอบนโยบายพรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 4.18 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนพูดจริงทำจริง ตรงไปตรงมา มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 9 ร้อยละ 3.18 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์


(พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.91 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ อันดับ 11 ร้อยละ 1.27 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ มีประสบการณ์ในการทำงาน และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อันดับ 12 ร้อยละ 1.09 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต และตรงไปตรงมา และร้อยละ 3.64 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์


(พรรคสร้างอนาคตไทย) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นพ. ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม


(พรรคไทยภักดี) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) และดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

สำหรับพรรคการเมืองที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 23.46 ระบุว่าเป็น     

 พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 19.00 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.91 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ               อันดับ 4 ร้อยละ 13.45 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 7.55 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 6 ร้อยละ 4.73 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 7 ร้อยละ 4.64 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 8 ร้อยละ 3.18 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 9 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 11 ร้อยละ 1.27 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 12 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ และร้อยละ 1.91 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคเพื่อชาติ พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ด้านพรรคการเมืองที่คนสงขลามีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 22.91 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 20.09 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 17.18 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4     ร้อยละ 13.18 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 5 ร้อยละ 7.09 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 6 ร้อยละ 5.18 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 7 ร้อยละ 4.09 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 8 ร้อยละ 3.00 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.46 ระบุว่าเป็น


พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 10 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และอันดับ 11 ร้อยละ 1.09 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า
พรรคประชาชาติ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยศรีวิไลย์
และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดสงขลา ตัวอย่าง ร้อยละ 47.45     เป็นเพศชาย และร้อยละ 52.55 เป็นเพศหญิง ตัวอย่าง ร้อยละ 11.64 อายุ 18-25 ปี ร้อยละ 19.64 อายุ 26-35 ปี ร้อยละ 20.00 อายุ 36-45 ปี ร้อยละ 25.54 อายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.18 อายุ 60 ปีขึ้นไป

ตัวอย่าง ร้อยละ 81.73 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 17.54 นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ 0.73 นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ ตัวอย่าง ร้อยละ 31.27 สถานภาพโสด ร้อยละ 66.37 สมรส และร้อยละ 2.36 หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่

ตัวอย่าง ร้อยละ 20.09 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 31.27 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.55           จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 32.91 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 5.18 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง ร้อยละ 10.00 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.73 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 24.82 ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ ร้อยละ 10.18 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 11.91 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/         ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 22.36 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 6.00 เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง ร้อยละ 24.00 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 14.18 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 30.91 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
10,001-20,000 บาท ร้อยละ 10.09 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.00
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 12.09 ไม่ระบุรายได้