ร่วมแสดงความคิดเห็น 

สปสช.ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชกฤษฎีกา 6 ฉบับ

“บริการสร้างเสริมสุขภาพฯ”

(เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ.66-10 มี.ค.66)

1.ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ   https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwMURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

2.ผู้ประกันตน https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwM0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

(เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.66-13 มี.ค.66)

3.พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwOURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

4.ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐ http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYxMERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

5.พนักงานเมืองพัทยา http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwN0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

6.ผู้มีสิทธิเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานคร http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MTYwNkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

“กำหนดให้...รับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และบริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต พ.ศ. ...” (ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)