สธ.ชู 3 แนวทาง “ลด เลี่ยง ดูแล” ปกป้องผู้สูงอายุไร้โควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข เสนอ 3 แนวทาง “ลด เลี่ยง ดูแล” ให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19  ลดการสัมผัส/ใกล้ชิด เลี่ยงพื้นที่แออัด/ออกไปข้างนอกบ้านเท่าที่จำเป็น และดูแลสุขภาพ ความสะอาดที่อยู่อาศัย  ย้ำบุตรหลานที่ทำงานนอกบ้าน ไม่นำเชื้อเข้าบ้าน ป้องกันผู้สูงอายุเจ็บป่วย
         สธ.ชู 3 แนวทาง “ลด เลี่ยง ดูแล” ปกป้องผู้สูงอายุไร้โควิด-19
วันนี้ (23 มิถุนายน 2563) ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงแนวทางการป้องกันโรคโควิด 19 ในผู้สูงอายุ ว่า ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้มีอาการรุนแรงและมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูง จากข้อมูลต่างประเทศพบว่าการเสียชีวิตมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในประเทศจีนและอิตาลี มีรายงานการเสียชีวิตในช่วงวัย 70-79 ปี อยู่ที่ร้อยละ 8.0 และ 9.6 ตามลำดับ สำหรับประเทศไทย กรมควบคุมโรค รายงานอัตราการเสียชีวิตจากโควิด 19 (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) พบว่า ในช่วงอายุ 60-69 ปี มีอัตราเสียชีวิตร้อยละ 5.0 และอายุ 70 ปีขึ้นไป ร้อยละ 12.7 ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
             
แพทย์หญิงพรรณพิมลกล่าวต่อว่า ด้วยความกังวลต่อการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุจากโควิด 19 ควรให้ความสำคัญการดูแลเป็นพิเศษ เริ่มจากตัวผู้สูงอายุควรออกนอกบ้านเท่าที่จำเป็น หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก เว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ต้องหมั่นล้างมือทำความสะอาดโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหาร และใช้ช้อนกลางส่วนตัว ใช้ช่องทางออนไลน์หรือโทรศัพท์พูดคุยกับบุตรหลาน  ส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา จัดเตรียมยาประจำตัวของผู้สูงอายุให้พร้อม ส่วนบุตรหลานที่ไปทำงานนอกบ้านต้องเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการติดและนำเชื้อเข้าบ้าน รวมทั้งควรอาบน้ำเมื่อกลับถึงบ้านหรือก่อนเข้าหาผู้สูงอายุ และหากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรสังเกตอาการตัวเอง หากมีไข้ ไอจาม ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และควรแยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการ


             
สำหรับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะต้องเข้มงวดทุกด้าน คัดกรองทุกคนที่เข้าอาคาร ทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน โรงครัวหรือโรงอาหารต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร จัดให้มีภาชนะและของใช้ส่วนตัวสำหรับผู้สูงอายุ งดหรือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม ควรรับบริจาคเงินผ่านระบบออนไลน์
               
“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ดูแลผู้สูงอายุต้องยึด 3 แนวทาง 1.ลดการสัมผัส ลดการใกล้ชิด สวมหน้ากากอนามัยลดการแพร่เชื้อ เยี่ยมติดตามผ่านออนไลน์/โทรศัพท์ 2.เลี่ยงการชุมนุมแออัด จำกัดจำนวนคน/เว้นระยะห่างการเข้าเยี่ยม เลี่ยงให้ผู้สูงอายุออกไปข้างนอก ใช้บริการส่งยาถึงบ้านแทนการไปรับยาเองที่โรงพยาบาล และ 3.ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโควิด 19” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ