ครม. ไฟเขียวหยุดยาว 4 วันสำคัญทางพุทธศาสนา 4-7 ก.ค.

ที่ประชุม ครม. มีมติให้หยุดชดเชย ช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563 นี้ ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจากเห็นว่า วันที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับกันอาสาฬหบูชา และวันที่ 5 กรกรฎาคม ตรงกับวันเข้าพรรษา จึงให้มีวันหยุชดเชยทั้ง 2 วันสำคัญ รวมเป็น 4 วันดังกล่าว และเลื่อนการประชุม ครม. เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 และการประชุม ครม. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคมนั้น ก็จะเลื่อนไปประชุมในวันที่ 29 กรกฎาคม แทน
 


"ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการใช้โควตาเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ 2563 ทั้ง 3 วัน ดังนั้น วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 3 วัน ยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยนายกรัฐมนตรี จะรอดูผลประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อน แล้วจึงจะพิจารณาชดเชยให้ตามปกติ" 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ