กลาโหมไทย-จีน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถอดบทเรียนรับมือ COVID-19

กระทรวงกลาโหม-กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ และการควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีหรือ Best Practice ในการรับมือโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ณ ห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม


โดยมี พล.อ.รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานแพทย์ สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกรมแพทย์ทหารของ 3 เหล่าทัพ ผู้แทนศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนฯ ผู้แทนโรงพยาบาลตํารวจ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนกรมกิจการส่งกําลังบํารุง คณะกรรมาธิการกลางการทหาร ผู้แทนโรงพยาบาลทหารกลาง กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ผู้แทนวิทยาลัยแพทย์ทหาร ผู้แทนศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ และผู้แทนสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทหาร

โดยมีหัวข้อหารือดังนี้ การถอดบทเรียนจากการปฏิบัติของการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์วิกฤต แนวทางการรักษาและการเฝ้าสังเกตอาการผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศตามมาตรการกักกันโรคแห่งรัฐ (StateQuarantine) ตลอดจนบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน อาทิ การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผลิตผลแบบ Barter Trade ระหว่างข้าวของเกษตรกรในภาคอีสานกับสินค้าสัตว์น้ําของชาวประมงในภาคใต้ในช่วงที่ตลาดการส่งออกปิด การส่ง food delivery ให้ประชาชน และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ห่างไกล การผลิตนวัตกรรม เช่น หุ่นยนต์ส่งอาหารให้ผู้ป่วยทั้งนี้ จะนําบทเรียนจากการปฏิบัติและองค์ความรู้ของจีน รวมทั้งข้อมูลทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในระลอกสองของไทย ตลอดจนสนับสนุนการดําเนินงานด้านสาธารณสุขตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป