สสส. หนุนพลังนิสิตนักศึกษาด้านออกแบบสู่ “นักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่”สสส. หนุนพลังนิสิตนักศึกษาด้านออกแบบสู่ “นักสื่อสารสุขภาวะรุ่นใหม่”ปักธงดึงสถาบันศึกษาทั้งในและต่างประเทศ บูรณาการสหวิชาชีพพัฒนาสื่อเพื่อประเทศไทยน่าอยู่

 เครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม หรือ University Network for Chance – UNC ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) องค์กรภาคประชาสังคม สภาคณบดีทางศิลปะแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ เปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาและคณาจารย์พัฒนาองค์ความรู้ในการออกแบบและผลิตสื่อเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยน่าอยู่” ปีที่ 6 โดยมีการจัดแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ  (Bacc)  มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 17 คณะ จาก 13 มหาวิทยาลัย ประเด็นการสื่อสารสะท้อนปัญหาสังคมร่วมสมัย อาทิ ปัญหาด้านสื่อออนไลน์และการกลั่นแกล้งทางสื่อออนไลน์ (Bully), ปัญหา PM 2.5, ปัญหาขยะ การคุกคามทางเพศ ฯลฯ

อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่า “การที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการออกแบบเพื่อการสื่อสารลุกขึ้นมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และนำมาพัฒนาการออกแบบสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมในมิติต่าง ๆ เท่ากับเป็นการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้กับเยาวชน เมื่อจบไปทำงานจะเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่นำความรู้ความสามารถนี้ไปพัฒนาการออกแบบสื่อสารเพื่อสังคมในชีวิตจริงได้  โดยในอนาคต สสส. มุ่งหวังให้โครงการนี้ ได้มีการบูรณาการต่อยอดไปสู่สหวิชาชีพ ที่มีคณะ สาขาวิชาชีพอื่น ๆ อาจเป็นบัญชี กฎหมาย ได้เข้ามาร่วมสร้างและออกแบบสื่อเพื่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมด้วยกัน รวมทั้งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในประเด็นต่างมาร่วมรับฟัง เพื่อสะท้อนกลับไปพัฒนาและปรับปรุงให้มีการใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน”

อาจารย์ดนุ ภู่มาลี ประธานโครงการเครือข่ายมาหวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคมเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ ปีที่ 6 ได้กล่าวถึงทิศทางการพัฒนาโครงการในอนาคต ว่า “เราเริ่มต้นทำโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2557 มีเพียง 6 คณะ จาก 4 มหาวิทยาลัย กระทั่งในปี  2562 เราดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 6 มีการเติบโตขึ้นเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์สังคม หรือ UNC ทั้งหมด 13 มหาวิทยาลัย 17 คณะ

และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เราได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ คือ ไต้หวัน และสิงค์โปร์ ต้องการเข้ามาร่วมมือกับเรา ซึ่งทางเครือข่ายฯ ต้องขอใช้ระยะเวลาในการคิด หารือ เพื่อออกแบบโครงสร้างการขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกัน ในอีกด้านก็อยากชวนมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วย  เราอยากดึงตัวตนและวัฒนธรรม สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่มาออกแบบและสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด  ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ผลที่ได้รับจะตกอยู่ที่นิสิตนักศึกษา ที่จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ปัญหา เกิดทัศนคติที่ดีในการออกแบบงานสื่อสารเพื่อสังคมที่จะสะท้อนความเป็นตัวตนของพวกเขาเองได้อย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป”