ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น(13 กุมภาพันธ์ 2563)คณะกรรมาธิการ การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ และ นางประภาศรี สุฉันทบุตร กรรมาธิการ และคณะ ที่ปรึกษากรรมาธิการ ได้เดินทางไปรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ พื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นาวาอาเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เเละคณะได้นำไปลงพื้นที่ ดูงาน Internet ประชารัฐ และ ดร.วงกต วิจักขณ์สังสิทธ์ิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดิจิทัล บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ที่ กสท.  ศรีราชา

จากการศึกษาดูงาน พบว่า โครงการเน็ตประชารัฐ ทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างทั่วถึง แม้ในสถานที่ห่างไกล นอกจากนี้ยังต่อยอดให้ประชาชนได้ค้นคว้าหาความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตและประกอบอาชีพค้าขายออนไลน์ โดยมีผู้นำชุมชนคอยชี้แนะแนวทางการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น ศึกษาการทำผ้ามัดย้อมผ่านทางช่องทาง Youtube เป็นต้น 

โดยปัจจุบันผลการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐ มีจำนวนดังต่อไปนี้ 1.ภาคเหนือ 4,412 หมู่บ้าน 2. กทม-ปริมณฑล 80 หมู่บ้าน 3.ภาคกลาง 2,089 หมู่บ้าน 4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,468 หมู่บ้าน 5.ภาคใต้ 3,097 หมู่บ้าน 6.ภาคตะวันออก 1,554 หมู่บ้าน 

ทั้งนี้ในจังหวัด ชลบุรีมีจำนวน 16 แห่ง โดย ทางคณะได้เดินทางไปยัง หมู่ 8 บ้านหินกอง ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี พื้นที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตน้อย  เเละ หมู่ 12 บ้านโป่งดินดำ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พื้นที่มีบริการอินเทอร์เน็ตมาก

และหลังจากนั้น จึงได้เดินทางไปยัง สถานีดาวเทียมศรีราชา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตําบลทุ่งสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทางคณะได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมอาคาร CAT Teleport  ในเรื่องของ ดิจิทัล ปาร์ค ไทยแลนด์ และนําคณะกรรมาธิการเยี่ยมชมระบบการทำงานของระบบสื่อสาร ดาวเทียมและเคเบิ้ลใต้น้ําในพื้นที่จริง