ปรับแผนงบฯ ถูกปรับลด อุ้มงานสำคัญและงานนโยบายต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

กรมวิชาการเกษตร  จัดระเบียบงบประมาณดำเนินงานปี 63 ถูกปรับลด 50 เปอร์เซ็นต์  ร่อนหนังสือจูนหน่วยงานเอกซเรย์จัดลำดับความสำคัญของงาน  ป้องงานวิจัยพันธุ์พืช  โครงการพระราชดำริ  งานบริการประชาชนและการส่งออก ต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด   ติดเบรกจัดประชุมนอกสถานที่ใช้วิธีสื่อสารผ่าน VIDEO Conference
.
นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ชี้แจงกรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของกรมวิชาการเกษตร   ซึ่งเป็นงบการดำเนินงานลดลง 50 เปอร์เซ็นต์ นั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินงานโดยเฉพาะงานตามภารกิจและงานสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กรมวิชาการเกษตรได้กำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณโดยปรับแผนในการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ  โดยคำนึงถึงการใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกโครงการและทุกแผนงานที่ได้วางไว้  ซึ่งงบประมาณที่ถูกปรับลดลงนี้เป็นงบประมาณการดำเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับงบลงทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างแต่อย่างใด
.
ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือชี้แจงและทำความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพิจารณาทบทวนและจัดลำดับความสำคัญ  รายละเอียดกิจกรรมเนื้องานที่มีความสำคัญ   จำเป็น  และเหมาะสมในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563   โดยเฉพาะงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมวิชาการเกษตร  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  งานด้านบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและการส่งออก เช่น การตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช (GAP) โรงงานแปรรูป  โรงรม (GMP)  การตรวจสอบปัจจัยการผลิต  ศัตรูพืช   และออกใบรับรองบริการวิชาการด้านพืช  การผลิตเมล็ดพันธุ์ดีซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเพื่อจำหน่ายและจ่ายแจกให้แก่เกษตรกร เช่น มันสำปะหลัง  ข้าวโพด  รวมทั้งพืชตระกูลถั่วที่ใช้น้ำน้อย งานบริการทั้งหมดนี้จะต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  ส่วนงานอื่นๆ ให้พิจารณาปรับลดปริมาณงานตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  
.
“ในปี 2563 งบประมาณของกรมวิชาการเกษตรจำนวน  1,277 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบดำเนินงานไม่ใช่งบลงทุนจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ถูกปรับลดลงจำนวน 638 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของงบดำเนินงาน  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้กำชับให้ทุกหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานราชการ   โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทราบว่างานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช โครงการพระราชดำริ งานด้านบริการต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนและการส่งออก  ต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด  ส่วนกิจกรรมบางชนิดที่สามารถปรับลดได้ให้ดำเนินการทันที เช่น การติดตามประเมินผล  การจัดประชุมนอกสถานที่โดยให้ใช้วิธีการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ หรือ VIDEO Conference แทน เป็นต้น” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ