รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ในพื้นที่จังหวัดพิษณูโลก ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าของกระทรวง พม.

 นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวง พม. มีภารกิจหลักในการรับผิดชอบประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ตั้งแต่ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ ดูแล คุ้มครอง สนับสนุนและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตนเองด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ได้รับสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วหน้า เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ การลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรม “การเสริมสร้างพลังเครือข่ายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ณ โรงแรมอิมพีเรียล โฮเท็ล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ และการคัดกรองการพัฒนาทักษะการดูแลช่วยเหลือคนพิการ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ ตลอดจนเกิดเครือข่ายด้านการพัฒนาชีวิตคนพิการในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน กลุ่มผู้นำสตรี และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน รวมทั้งสิ้น 500 คน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ดังนี้ การบรรยาย เรื่อง “การทำงานเชิงรุกของเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่” เวทีเสวนา เรื่อง “การคัดกรองคนพิการ การพัฒนาทักษะและการดูแลช่วยเหลือคนพิการในการดำรงชีวิตประจำวัน” และการจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย ด้านเด็กและเยาวชน ด้านสตรี ด้านผู้สูงอายุ และด้านคนพิการ    นายจุติ กล่าวต่อไปว่า จากนั้น ตนและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานและรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ได้แก่ 1.ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก 3.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ 4.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ