โฆษกกลาโหม แจง งบลดลง วัดตามสัดส่วน แค่ 7.29ของ งบฯทั้งหมดพล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห.เปิดเผยว่า ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 อยู่ระหว่างเสนอรัฐสภาพิจารณา ใน 17 ต.ค.62โดยกรอบงบประมาณในส่วนของ กห.อยู่ที่ 7.29 % ของงบประมาณทั้งประเทศซึ่งภาพรวมต่ำกว่าที่ได้รับการจัดสรร 5 ปีที่ผ่านมา เฉลี่ยที่ 7.5 % ทั้งนี้วงเงินที่เพิ่มขึ้น ยังถือว่าเป็นปกติตามสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของงบประมาณทั้งประเทศปี 63เช่นเดียวกับกรอบวงเงินของส่วนราชการต่างๆในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม การพัฒนา กลาโหม ยังคงเป็นไปตามแผนพัฒนาขีดความสามารถ กห.ในกรอบ 10 ปี ( ปี 60 - 69 ) เพื่อให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการรองรับสถานการณ์ภัยคุกคามตามห้วงเวลาที่ได้ประเมิน บนพื้นฐานความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ