กกต. แจงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพของธนาธรกกต.ชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลง