ปลูกต้นไม้เขาขยายเช้าวันที่ 7 ต.ค.59 นายอัษฎ์ เอกปิยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ได้นำนักเรียนจำนวน 30 คน มาศึกษาผลกระทบของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และการแก้ไขปัญหาด้วยการปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ ที่เขาขยาย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท พร้อมร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 109 ต้นและต้นไม้อื่นๆ รวมประมาณ 500 ต้น

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าจากการเห็นพื้นที่จริง และปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนป่าไม้ อีกทั้งฝึกฝนให้เด็กมีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียน โดยมีนางศรี ศรีวงษ์ญาติดี และนางศลักษณ์ บุญศรีพรชัย ผู้แทนมูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท ให้การต้อนรับ 

นอกจากนี้นางพัชนี สุขสบาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชัยนาท ได้นำเด็กนักเรียนช่วยกันปลูกต้นศรีตรัง ที่เขาขยายแห่งนี้เช่นกัน โดยมีพนักงานแขวงทางหลวงชัยนาท และอาสาสมัคร (อส.) ชัยนาทร่วมปลูกต้นไม้กับเด็กนักเรียนด้วยท่ามกลางสายฝนโปรยปรายโดยตลอด

ทั้งนี้โครงการฟื้นฟูเขาขยาย เริ่มขึ้นเมื่อครั้งที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็น ผวจ.ชัยนาทเมื่อปี 2557 โดยมีจุดประสงค์เพื่อพลิกฟื้นให้เขาขยายกลับคืนสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ พืชพันธุ์ไม้ทั้งประจำถิ่นและพันธุ์ไม้นานาชาติ หลังเขาขยายถูกบุกรุกถางป่าจะโล่งเตียนเปรียบเหมือนเป็นเขาทะเลทรายมานาน จึงได้ระดมกำลังทั้งงบประมาณภาครัฐและเอกชนมาปลูกป่าและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

โดยร่วมประชุมกับภาคประชาคมจังหวัดชัยนาททุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และมีมติก่อตั้ง “มูลนิธิรักษ์เขาขยายชัยนาท” เพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุน จัดกิจกรรมในลักษณะประชารัฐ คือทั้งภาคราชการ ภาคประชาชนทั่วไป ภาคเอกชนและนักธุรกิจ เพื่อบริหารจัดการ ดูแลทำนุบำรุง และฟื้นฟูเขาขยายให้มีความยั่งยืน พลิกฟื้นกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์ เพื่อหวังให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัด 

สำหรับ โครงการพลิกฟื้นเขาขยายจากเขาทะเลทรายเป็นเขาสวรรค์ โดย “เขาขยาย” ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท มีความสูงประมาณ 120 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ เป็นพื้นที่ภูเขาประมาณ 157 ไร่ และพื้นที่ราบเชิงเขาประมาณ 843 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 8.6 กิโลเมตร

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ