เติมเต็มความรู้

นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2559 และ มอบแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมี ข้าราชการระดับผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนแต่ละจังหวัด เข้าร่วมประชุมคับคั่ง  ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ หลักสี่