"อนันตพร" เยียมชมสถาบันเทคโนฯเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

   "อนันตพร" ประธานกมธ.ไอซีที วุฒิสภานำคณะส.ว.เยียมชมสถาบันเทคโนฯเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง อธิการ"สุชัชวีร์"โชว์วิสัยทัศน์ พัฒนาสจล.เป็น มหาวิทยาลัยดิจิตอลในระดับอาเซียน เสนอให้รัฐบาลสนับสนุนเพื่อก้าวสู่ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก

   

 นางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและการโทรคมนาคม (กมธ.ICT) เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ประธานกมธ.ได้คณะส.ว.ที่เป็นกมธ. เดินทางไปเยี่ยมชมและพบผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ณ สจล. โดยนายสุชัชวีร์สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีให้การต้อนรับ กมธ.ได้รับฟัง การบรรยาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินงานของกมธ.เนื่องจากนายสุชัชวีร์ เป็นอธิการที่มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน โดยเฉพาะด้าน ICT

 

 นางประภาศรีกล่าวว่า จากการรับฟังการบรรยาย ทำให้ทราบว่า สจล.เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ กำหนดวิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสถาบันไว้ว่า "เป็นองค์กรที่ใช้ระบบสารสนเทศและข้อมูลในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอลในระดับภูมิภาคอาเซียน" ซึ่ง การพัฒนาโครงสร้าง ICT ของประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านดิจิตอลของอาเซียนจะขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องดำเนินการใน 3 ประการได้แก่
   1. บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของประเทศให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพรองรับการเป็นสังคมดิจิตอล 2. ยกระดับส่งเสริมและขยายการให้บริการ ICT ของภาครัฐสู่ประชาชนและภาคเอกชน 3. พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการให้บริการด้านดิจิตอล

   

ทั้งนี้ ในฐานะที่สจล.เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐจำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งทางด้านงานวิจัยและงบประมาณ สนับสนุนการยกระดับให้เป็นศูนย์กลาง ICT ภาคตะวันออก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก

   

นางประภาศรีกล่าวว่า กมธ. ICT จะได้นำข้อเสนอแนะ ที่มีประโยชน์ มาพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา เพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาล ให้มีการปฏิบัติต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ