ชาวบ้านห้วยลึก ตั้งการ์ด ทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รับมือผลกระทบโควิด 19

ชาวบ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 200 คน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ระดมความคิด สกัดปัญหา เรียงลำดับความสำคัญในการแก้ไข ตั้งเป้า 1 ปีแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ ระยะสั้นปรับตัวต่อยอดตลาดชุมชน ทำเกษตรแบ่งปันรับมือผลกระทบโควิด19
.


นายอภิเดช แซ่จาง ผู้ใหญ่บ้านห้วยลึก กล่าวว่าบ้านห้วยลึกได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในเขตชายแดนภาคเหนือที่มีฐานะยากจน สุ่มเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้มีรายได้ ห่างจากยาเสพติด ที่ผ่านมาทางชุมชนได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการขยายผลในระดับหมู่บ้าน โดยเน้นเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ มูลนิธิรากแก้ว อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง ทหาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น


.
ทางหน่วยงานได้เข้ามาร่วมสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม กายภาพของหมู่บ้าน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 และได้นำข้อมูลมาคืนให้ชาวบ้านตรวจสอบความถูกต้อง พบว่าชาวบ้านห้วยลึก  290 ครัวเรือน มีปัญหาขาดน้ำอุปโภค บริโภค น้ำทำการเกษตร มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเนื้อสัตว์ ไข่ไก่สำหรับบริโภคสูงถึงปีละ 8.3 ล้านบาท ค่าข้าวสารปีละ 3 ล้านบาท และขาดการบริหารจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ นำมาสู่เวทีจัดทำแผนพัฒนาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้าน 
.


สำหรับแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชาวบ้านเห็นร่วมกันในการจัดทำแผนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเตรียมตัวรับผลกระทบในด้านต่างๆ ของโควิด19 รวมถึงการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างมั่นคง แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาตลาดชุมชน (ตลาดม้ง) เช่น ส่งเสริมท่องเที่ยวตลาดชุมชน ส่งเสริมตลาดออนไลน์ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน และจัดการขยะชุมชน 2.การพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเกษตร จัดตั้งระบบกรองน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาล บริหารจัดการน้ำและการกระจายน้ำ 3.การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น ส่งเสริมปศุสัตว์และประมง การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพและปลอดภัย เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร รวมกลุ่มการผลิต ส่งเสริมทำเกษตรทฤษฏีใหม่แบบแปลงรวม เป็นต้น
.
ในการจัดทำแผนชุมชนครั้งนี้ยังมีหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็น ได้แก่ อำเภอเชียงดาว พัฒนาชุมชนอำเภอเชียงดาว โครงการหลวงห้วยลึก เทศบาลตำบลปิงโค้ง เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน มีบางหน่วยงานสามารถจัดทำโครงการตามแผนได้ทันที เช่น เทศบาลตำบลปิงโค้งจะดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเร่งด่วน (Quick win) ให้กับชาวบ้าน เป็นต้น


.
ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า ปิดทองหลังพระฯ ได้นำเอาประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่ มาสนับสนุนความรู้การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำริให้กับชาวบ้านห้วยลึก โดยการชักชวนชาวบ้านคิด มาวางแผนพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง มีหลักการทำงาน คือ การชวนชาวบ้านมารับทราบข้อมูลของหมู่บ้าน ความเป็นอยู่ การทำมาหากิน ประชากร โอกาสในการทำมาหากิน ปัจจัยในการสร้างรายได้ พร้อมชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ว่าระยะยาว จะพัฒนาไปในทิศทางไหน มองเรื่องที่สำคัญเฉพาะหน้า โดยเฉพาะผลกระทบที่จะเกิดจากโควิด19  


.
คนในหมู่บ้านไม่เห็นภาพรวม ไม่เห็นพัฒนาการในชั้นต่างๆ การมีข้อมูลชุมชนว่าอยู่ในระดับไหน จะสามารถรู้ตัวเอง เพราะที่ผ่านมา ต่างคนต่างมองเรื่องของตนเอง การจัดทำแผนชุมชนครั้งนี้จะทำ “ให้ชาวบ้านเข้าใจตนเอง คิดหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาด้วยตนเอง” เมื่อทำแผนเสร็จแล้วมอบให้ชุมชนไว้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน พร้อมพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปิดทองหลังพระฯ จะเป็นผู้ช่วยเสริมในสิ่งที่หน่วยงานในพื้นที่ติดขัด และเชื่อมโยงบุคคล หน่วยงานจากภายนอกเข้ามาเพิ่มเติมในสิ่งที่ชาวบ้านขาด

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ