ประวิตร กำชับ กกท. ปรับแผนดำเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุป ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัด ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการกีฬาแห่งประเทศไทยกับกรมทางหลวง การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กกท. ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน ติดตามการดำเนินงาน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาให้เยาวชน ประชาชน บุคลากรทางการกีฬาในส่วนภูมิภาคสู่ความเป็นเลิศ (โครงการนำร่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการจัดทำระเบียบการแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 1. งบประมาณในการจัดการแข่งขันระดับอำเภอ และปรับงบประมาณสมทบเพิ่มเติมเพื่อให้โครงการฯ มีประสิทธิภาพ 2. การเตรียมนักกีฬาในการเก็บตัวฝึกซ้อม โดยการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาระดับอำเภอ ก่อนการแข่งขันในระดับภาค ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดชนิดกีฬาที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับชาติเพื่อขยายฐานและสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ในส่วนภูมิภาคตั้งแต่ระดับอำเภอไปสู่ระดับชาติและนานชาติ อีกทั้งยังจัดทำแผนสำรองการจัดการแข่งขันหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยให้เป็นไปตามมาตรการกิจการผ่อนปรนของกระทรวงสาธารณสุข

โอกาสนี้ ประธานได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการต่างๆ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ พิจารณาให้คำแนะนำในการปรับแผนการดำเนินงาน และปรับปรุงตัวชี้วัดตามระบบประเมินผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฯ เพื่อให้ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด พร้อมย้ำการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะที่รัฐบาลได้มีการผ่อนปรนเพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติมากขึ้น โดยกำชับให้ปฏิบัติตามแนวทางมาตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ