ประวิตร น้อมนำพระบรมราโชบายเร่งฟื้นฟูสภาพป่า สร้างความสมดุลพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูสภาพป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ป่าที่ผ่านมา ตามโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” ณ บริเวณห้วยตึงเฒ่า ป่าเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ระบุนโยบายของรัฐบาลในการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ ซึ่งทุกฝ่ายจำเป็นต้องร่วมกันเร่งฟื้นฟูคืนธรรมชาติ จากผลกระทบภัยแล้ง น้ำท่วมและโรคระบาดที่ผ่านมา โดยขอให้ร่วมกันสนับสนุนและปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ร่วมปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นสมบัติของครอบครัวและสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ