ประวิตร ถกคณะกรรมการการกีฬา กำชับใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุป ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 ระยะ ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการประชุม ครั้งที่ 11/2562 มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เห็นควรให้มีการกำหนดจ่ายเงินอุดหนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไป ได้ก่อน 50% ของ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้สมาคมกีฬามีงบประมาณในการดำเนินการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบข้อเสนองบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 โดยรองนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยสนับสนุนบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ นักกีฬา ให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมกำชับให้ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานต่าง ๆ ให้สำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ