ประวิตร เน้นย้ำพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ครอบคลุมรอบ

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุป ดังนี้
 
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินงานตามระบบการประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์ การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 


พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยองค์ประกอบมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายจำเริญ โพธิยอด ผู้แทนปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
ในตอนท้าย รองนายกรัฐมนตรี  ได้เน้นย้ำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย  และจัดทำข้อมูลการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบอื่นๆ ของนักกีฬาและผู้แข่งขัน เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบในการพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมทั้งสรรหาผู้มีประสบการณ์มาช่วยพัฒนาฝึกซ้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งให้การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ด้านกำลังกาย เทคนิค จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาวิเคราะห์ให้ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งเครื่องมือ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในส่วนภูมิภาค ให้เหมาะสมตามความสามารถในการพัฒนาแต่ละประเภทกีฬาของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งให้มีการจัดแข่งขันกีฬาภายในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะนักกีฬาเตรียมการแข่งขันสู่ระดับสากล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ