ม.ศรีปทุม มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5ท่าน  โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ  โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1.      พลตำรวจตรี ดร. ชยุต มารยาทตร์ ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านรัฐกิจ  จากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

2.      ดร.ประจิต ลิ้มสายพรหม ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านธุรกิจ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง:   หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

3.      ร้อยเอกจีระ จันทร์ชาวนา ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านรัฐกิจ จากคณะบัญชี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :  นายทหารการเงิน โรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี และผู้สอบบัญชีอิสระ

4.      ดร. สุรศักดิ์ จำรัสการ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านธุรกิจ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททีฆทัศน์ จำกัด

กรรมการผู้บริหาร บริษัท เบสท์ เฟคซิลิตี้ เมเนจเมนท์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการบริษัท อาสา แอสแซท จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเนอเจติคแอนด์อินทีเกรท จำกัด

5.      นายภาณุ อมรบัณฑุกุล ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาวิชาชีพ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :  Present  Associate Director, Aecom, Chengdu  

  :    Associate Vice President, CallisonRTKL, Shanghai

การมอบรางวัลเกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจแก่ศิษย์เก่าผู้ได้รับรางวัลแล้วนั้น ยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพที่ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประกอบกิจให้เกิดคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติอีกด้วย 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ