ไทยปิดฉากเจ้าภาพจัดประชุมอารักขาพืชระดับภูมิภาค จีนรับไม้ต่อจัดประชุมครั้งที่ 32ประชุมคณะกรรมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ปิดฉาก ที่ประชุมเห็นชอบมอบไทยยกร่างมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับใช้ในภูมิภาคร่วมกับนิวซีแลนด์ เผยไฮไลท์การประชุมพุ่งความร่วมมือประเทศสมาชิกร่วมปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และโรคใบด่างมันสำปะหลัง ศัตรูพืชอุบัติใหม่ในภูมิภาค หลังพบระบาดลามเกือบทั่วโลก  หวังกระชับพื้นที่ระบาดลดลง  จีนชงเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งต่อไป

 นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   เปิดเผยว่า  ในปี 2562 นี้ประเทศไทยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APPPC) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 31   ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรในฐานะองค์กรอารักขาพืชแห่งชาติและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

จากการประชุมดังกล่าว ผู้แทนสมาชิกแต่ละประเทศได้รายงานสถานการณ์ของประเทศสมาชิกระหว่างปี 2560 – 2562  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในด้านกักกันพืช การบริหารจัดการวัตถุอันตรายทางการเกษตร และการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้มีการหารือกันในการประชุมครั้งนี้ คือ การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นศัตรูพืชอุบัติใหม่ของภูมิภาคที่สร้างความเสียหายในวงกว้าง  โดยปัจจุบันพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดเกือบทั่วโลกแล้ว ประเทศที่พบการระบาด ได้แก่ จีน ไต้หวัน เกาหลีใต้  ญี่ปุ่น พม่า ไทย ลาว กัมพูชา  เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์  ส่วนโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังพบระบาดที่ประเทศอินเดีย ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา จีนตอนใต้ อินโดนีเซีย  และไทย  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดการระบาดของศัตรูพืชดังกล่าว

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับรองร่างมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุขอนามัยพืชระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าเรื่องแรกของโลกด้านสุขอนามัยพืช  รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักการจัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามแนวทางที่ประเทศไทยเสนอสำหรับใช้ในภูมิภาค โดยประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการยกร่างมาตรฐานร่วมกับประเทศนิวซีแลนด์   สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2563-2564 ด้านกักกันพืชได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรวม 9 กิจกรรม โดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดทำร่างมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรการสุขอนามัยพืชระดับภูมิภาค  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลดความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ มกอช. รับเป็นเจ้าภาพในการยกร่างมาตรฐาน

 การประชุมคณะกรรมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เป็นการประชุมประจำปีของประเทศสมาชิกที่กำหนดจัดขึ้นทุก 2 ปี เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงานที่จะดำเนินการร่วมกัน  โดยการประชุมคณะกรรมาธิการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งต่อไปที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของประเทศจีนที่รับเป็นเจ้าภาพจัดประชุมครั้งที่32  และประเทศออสเตรเลียรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 33

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ