อนุทิน เปิดมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019 ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างความเป็นธรรมการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส่งเสริม “สิทธิคนพิการให้เป็นจริง”

 วันนี้ (1 ธันวาคม 2562) ที่อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 : Thailand Friendly Design Expo 2019 และให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งมีผู้พิการกว่า 2 ล้านคน การออกแบบและการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนพิการให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นสากล และเป็นมิตรกับคนทั้งปวงนั้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในสังคม ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ การส่งเสริมสิทธิเสมอภาค และบูรณาการความร่วมมือในการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของคนพิการให้เด่นชัดในสังคม ให้หลุดพ้นจากความเป็น “คนด้อยโอกาส” มาเป็น “คนได้โอกาส” เพื่อการเปลี่ยนภาระให้กลายเป็นพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายอนุทินกล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดปรับปรุงอาคารที่ออกแบบให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น มีทางลาดเข้าสู่อาคาร มีโถงทางเดินที่กว้างและมีราวจับ มีลิฟท์ บันได และห้องสุขาสำหรับผู้พิการ รวมทั้งได้จัดทำแบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสุขภาพผู้สูงอายุตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว” เพื่อให้สถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนนำไปเป็นตัวแบบ (Model) ในการพัฒนาออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ สำหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป รองรับผู้ป่วยผู้สูงอายุได้ถึง 350 คน/วัน มีแผนกสำหรับโรคที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น แผนกอายุรกรรม ศัลยกรรมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ กายภาพบำบัดและกายอุปกรณ์ และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน

ทังนี้ มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 4 มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและบทบาทของผู้พิการ สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย  โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมออกบู๊ทนิทรรศการ “Toilet For All – Leaving no one behind” เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงส้วมที่ปลอดภัย มุ่งเน้นแนวคิดออกแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Universal Design) และจัดบริการสุขภาพ ตรวจวัดสายตา และฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ที่ฮอล 6 อิมแพค เมืองทองธานี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ