นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ประชุม ครม. สัญจรในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Government Weekly  เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ดังนี้
 
นางสาวไตรศุลีฯ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ว่า การจัดประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ข้าว อ้อย ปศุสัตว์ ทั้งยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้  โดยเป้าหมายสำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน โครงการสำคัญในพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 เป็นจุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ – ภาคใต้ และภาคตะวันออก – ภาคตะวันตก  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบหนังสืออนุญาตในการทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ เปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย  ด้านการท่องเที่ยว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ “วิถีคลอง วิถีไทย” เยี่ยมชมเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยววิถีเกษตรสะท้อนประวัติศาสตร์ ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าบริเวณโรงงานกระดาษไทย และด้านการเกษตร เยี่ยมชมโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกร และกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันแผนงาน โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


 
“นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจะได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี  โดยผลการลงพื้นที่และผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนจะเป็นวาระเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งผลักดันแผนงานและโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รองโฆษกฯ กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ