SPU เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกปฎิบัติทัวร์จำลอง เหินฟ้าสู่ Korea นศ.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดทริปฝึกปฎิบัติทัวร์จำลอง “SPU Tour” ณ สาธารณรัฐเกาหลี  โดย สายการบิน จินแอร์ เพื่อฝึกการเป็นผู้ประกอบการทัวร์และมัคคุเทศก์มืออาชีพ 

 

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism Management) ด้วยการจัดทริปฝึกปฎิบัติทัวร์จำลอง “SPU Tour” ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ กรุงโซล อัพเดตแฟชั่น AUTUMN ณ ถนนสุดชิคพร้อมอัพรูปสุดแนว ที่ถนนซัมมชองดง และสถานที่สำคัญๆอีกมากมาย ณ สาธารณรัฐเกาหลี  โดย สายการบิน จินแอร์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2562  ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริง ด้วยการจำลองเป็นเจ้าของธุรกิจนำเที่ยวทัวร์ต่างประเทศ และมัคคุเทศก์มืออาชีพ

 

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จึงได้จัดกิจกรรมโครงการบริษัททัวร์จำลองขึ้น ซึ่งโครงการนี้นับว่ามีประโยชน์แก่ผู้เรียน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการได้เยี่ยมชมและฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง รวมถึงได้เห็นต้นแบบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมืออาชีพ และการทำงานร่วมกับบริษัทภาคพื้นดินในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพสายงานการท่องเที่ยวในอนาคต

นอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพทัวร์จริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์จริง จากการได้รับความรู้และได้ท่องเที่ยวจริงในต่างประเทศ และได้เรียนรู้ขั้นตอนการดำเนินงานจัดนำเที่ยวต่างประเทศแบบองค์รวม เริ่มจากการศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การจัดรายการท่องเที่ยว กลยุทธ์ด้านการขายและการตลาด การเตรียมตัวก่อนการเดินทาง เอกสารสำคัญสำหรับการเดินทาง ขั้นตอนการเข้าออกราชอาณาจักร การติดต่อประสานงานกับธุรกิจผลิตสินค้าบริการท่องเที่ยวในต่างประเทศ กฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ การให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว เพื่อให้ครอบคลุมการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism Management) อาจารย์กฤศนพัชญ์ กล่าว.

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ