มทร.พระนคร ร่วมสาธิตทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ ในงานตลาดนัดวัฒนธรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสาธิตการทำกระทงลอยด้วยวัสดุธรรมชาติ และการทำอาหารอย่างง่ายสไตล์คนเมือง  ในงานตลาดนัดวัฒนธรรม ภายใต้งาน “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเปิดพื้นที่เชิงบูรณาการสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ศิลปะการแสดง การบริการทางวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์                      และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากรฝึกอบรมการทำกระทงลอย การทำช็อกบอล ผัดไท และการทำเมนูอาหารอย่างง่ายสไตล์คนเมือง เป็นต้น  ณ ตลาดนัดวัฒนธรรม (บริเวณลานจอดรถกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ