เปิดประสบการณ์เรียนรู้! บ.การบินไทย จำกัด(มหาชน) กับนศ.การจัดการธุรกิจด้านการบิน ม.ศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นปั้นนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรมภายใต้แนวทาง “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” 

 

อาจารย์ นิธนา เมลืองนนท์  อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 45 คน  เข้าศึกษาดูงานการจัดการอุปกรณ์บริการภาคพื้น ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   โดยมี คุณภีมะ เนยปฏิมานนท์  กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น   และ คุณวัลลภ ภิบาลญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการอากาศยาน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา

ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของงานบริการอุปกรณ์ภาคพื้นของสายการบิน  จะยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ หรือ AI เข้ามาแทนที่ได้ ในอนาคตอันใกล้นี้  ความต้องการบุคคลากรด้านนี้  ยังคงมีโอกาสเติบโต  ซึ่งแตกต่างจากงานบริการด้านผู้โดยสาร  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทุกหน้าที่ทุกสาขาด้านธุรกิจสายการบินเน้นเชิงปฏิบัติ ดังนั้นการที่นักศึกษาจะเติบโตในสายงานด้านนี้  จำเป็นต้องใฝ่หาความรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยการฝึกงานในตำแหน่งต่างๆ   เพราะทุกฝ่ายในสายการบินมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งระบบ  จึงต้องใช้ความตั้งใจ และความอดทนในการเรียนรู้ เพื่อสั่งสมประสบการณ์ และต่อยอดขีดความสามารถของตนเอง เพื่อความสำเร็จต่อไปในอนาคต

 

สำหรับในช่วงเช้า ดร.ชูกิตติ์ ไกวัลศิลป์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดอากาศยาน  รับหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น และสัมภาระ   และคำศัพท์ต่างๆ ชื่อเฉพาะของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงนำชมพื้นที่ฝ่ายซ่อมบำรุงอุปกรณ์บริการอากาศยานต่างๆ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ สร้างมุมมองใหม่ของการปฏิบัติงานในลานจอด  ที่นักศึกษาได้สัมผัสกับบรรยากาศจริงในการปฏิบัติงาน

 

โดยในภาคบ่าย นักศึกษายังได้เข้าเยี่ยมชมและฟังการบรรยายในส่วนของ  การบริหารจัดการการสร้างรายได้ และการให้บริการของฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    ที่ให้บริการอาหารบนเครื่องบิน (In-flight Catering) ทั้งสำหรับการบินไทยและสายการบินลูกค้ากว่า 50 สายการบิน  รวมถึงการให้บริการอาหารภาคพื้น (On-ground Catering) ทั้งในส่วนการจัดเลี้ยงงานใหญ่ๆ ต่างๆ  ขนมอบชื่อดัง  “Puff and Pie”  รวมถึงอาหารรายการที่มีตราสินค้าอื่นๆ  โดยมีคุณ ณัฏฐาพร เขียวคำจีน   เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม  รับหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดเตรียมอาหารเมนูต่าง สำหรับ Class  ต่างๆ บนเครื่องบิน ทั้งของการบินไทย และสายการบินลูกค้า  ในแง่มุมของการออกแบบเมนู  การสรรค์หาวัตถุดิบ  การดูแลให้บริการลูกค้า  และการควบคุมคุณภาพอาหารโดยเน้นการรักษามาตรฐาน ขั้นตอนการผลิต  ความใส่ใจในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นขนาดของวัตถุดิบ การจัดเตรียม การปรุง รสชาติอาหาร  กระทั่งอุณหภูมิในการจัดเก็บที่เหมาะสม   รวมถึงการให้บริการอาหารฮาลาล (Halal) ที่ได้รับการรับรอง  เนื่องจากการขยายตัวของสายการบินจากตะวันออกกลางที่มีความเคร่งครัดเรื่องการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้โดยสารมุสลิม จนได้รับรางวัลสายการบินทีให้บริการอาหารบนเครื่องบินยอดเยี่ยมประจำปี 2017 จาก IFSA

 

 ในตอนท้าย นักศึกษายังได้มีโอกาสเข้าชม Production Line ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในครัวการบินอย่างใกล้ชิด  จากการได้พบเห็นการปฏิบัติงานจริงของพนักงาน ในสถานประกอบการจริง เช่น ห้องจัดเก็บเครื่องดื่ม พื้นที่รับและจัดเก็บวัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ห้องจัดรถเข็นเครื่องดื่ม ห้องทำความสะอาดอุปกรณ์ถาดอาหารที่มีข้อกำหนดมาตรฐานอาหารฮาลาล ที่กำหนดให้อุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้น จึงต้องมีการคัดแยกสายพานการลำเลียงทำความสะอาดตามข้อกำหนด ซึ่งจะมีลูกค้าสายการบินต่างๆเข้าตรวจสอบทุกๆเดือน พนักงานจึงต้องมีกระบวนการทำงานที่เข้มงวด และชัดเจนตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

 

การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์การทำงานจากฝ่ายต่างๆในอุตสาหกรรมการบินจากสายการบินแห่งชาติ ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งหวังผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานให้มากที่สุด

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ