SPU DYNAMIC เดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย OKRsSPU DYNAMIC UNIVERSITY จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์” ให้กับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเดินหน้าพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “การฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์” โดยมี รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย  เทียนพุฒ   ที่ปรึกษาและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ  และเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดดเด่น ในการเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรผู้นำสัมมนาด้าน แนวคิดและเครื่องมือสมัยใหม่ในด้านกลยุทธธุรกิจ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับฟังและเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในทุกระดับได้เข้าใจแนวคิด วิธีการในการนำ OKR มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กร อีกทั้งเข้าใจความต่างการวัดผลแบบ KPI และ OKRs มีรูปแบบต่างกันอย่างไร และสามารถนำOKRs ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานของตนเองได้ต่อไป ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ