TLC ม.ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดอบรม Brain-Based LearningLTC SPU เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากร ด้วยการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง หรือ Brain-Based Learning”

 

ผศ.ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสมอง หรือ Brain-Based Learning” ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของ Brain-Based Learning และสามารถประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมฯ  ณ  ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน)

สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม 2562 โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นการรับฟังการบรรยาย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของ Brain-Based Learning สร้างอารมณ์ ความตั้งใจ ระบบประสาทสัมผัสอย่างไรจึงจะกระตุ้นการเรียนรู้ การฝึกระบบประสาทมอเตอร์ให้ปฏิบัติเก่ง Learning Style ของมนุษย์ การฝึกสมองสองซีกให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำอย่างไรจึงจะจำได้แม่นยำไม่ลืม

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ