รมว.กลาโหม ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพบก โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทำพิธีตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ บริเวณลานด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปถึงบทบาทการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มอบนโยบายสำคัญให้แก่กองทัพเพื่อพัฒนางานเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจในการพิทักษ์รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ การปฏิบัติภารกิจอื่นๆ และการป้องกันประเทศ สำหรับในปีงบประมาณ 2563 กองทัพบก มีแผนการพัฒนาที่สำคัญหลายด้าน ทั้งด้านกำลังพล ด้านการข่าวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพบกประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน รวมทั้งมิตรประเทศอื่นๆ ด้านยุทธการ การฝึก ศึกษาและวิจัยพัฒนาทางทหาร มีการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในระดับกองทัพภาค รวมไปถึงด้านการส่งกำลังบำรุง ด้านกิจการมวลชน จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นจิตสำนึกความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ตลอดจนสนับสนุนพลเรือนในการพัฒนาประเทศต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ