ถาวร ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้สร้างท่าอากาศยานพัทลุงนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมและลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง พร้อมด้วยคณะและผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม 

รัฐมนตรีช่วยว่ากาารกระทรวงคมนาคม กล่าวว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นนโยบายสำคัญของการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก ในปัจจุบันสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนไป ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในการพัฒนาชุมชน จังหวัด การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ จึงต้องการให้มีการพัฒนาด้านระบบการคมนาคมขนส่ง จึงเห็นควรให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพัทลุง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการศึกษาประมาณ 6 เดือน

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ