รัฐบาล ผลักดันโครงการ Big Data เชื่อมโยงข้อมูล คุ้มครองผู้บริโภค

วันนี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
โดยที่ประชุมรับทราบรายงานผลการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน อีกทั้งรับทราบการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภคโดยการเชื่อมโยงและบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค (Big Data) โดยสามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางของปัญหาการร้องทุกข์ของผู้บริโภคในมิติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมถึงทราบผลการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนาเครือข่าย โดยการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคตระหนักในการรักษาสิทธิตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอุดมศึกษา ภาคประชาชน และส่วนภูมิภาค ให้เกิดเป็นรูปธรรม


 
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดในการดำเนินการเกี่ยวกับรับเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ... ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอ โดยให้มีความสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2562 เพื่อป้องกันการถูกละเมิดสิทธิของผู้บริโภค  ทำให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการใช้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อาทิ การเพิ่มช่องทาง ร้องทุกข์ออนไลน์ และการไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้เข้าถึงการบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ