“คุ้งบางกะเจ้า” เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯเที่ยว  6 เส้นทาง “คุ้งบางกะเจ้า” สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ  ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า  อพท. ในฐานะคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการกำกับการพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน ชุมชน และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม "Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม...ที่คุ้งบางกะเจ้า" เปิดตัว 6 เส้นทาง  ประกอบด้วย เส้นทางท่องเที่ยววิถีมอญทรงคนอง เส้นทางท่องเที่ยววิถีคลองแพบางกอบัวเส้นทางท่องเที่ยววิถีตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง  เส้นทางท่องเที่ยววิถีจากบางกระสอบ เส้นทางท่องเที่ยว Inside บางกะเจ้า และเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรบางยอ

 ทั้งนี้ อพท. ได้นำองค์ความรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือ GSTC และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT Thailand) ไปพัฒนาให้กับชาวบ้านชุมชนใน 6 ตำบลในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า โดยเน้นการทำงานอย่างบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน การเปิดโอกาสให้ชุมชนเจ้าของพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการวางแผนไปถึงการร่วมรับรายได้ โดยให้ชาวบ้านแต่ละตำบลตั้งเป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน... เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม การมีส่วนร่วมและการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  ส่วนเส้นทางการท่องเที่ยว พัฒนาจากอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ของคนในท้องถิ่น ให้สามารถนำเสนอนักท่องเที่ยวในรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

 คณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องการสร้างการรับรู้เส้นทางการท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในคุ้งบางกะเจ้าได้เป็นทางเลือกใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตที่แท้จริงของคนในชุมชน  และการจัดกิจกรรม"Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม...ที่คุ้งบางกะเจ้า"  ก็เพื่อให้เผยแพร่ออกไปยังประชาชนทั่วไปเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายหลายทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตที่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้ทั้ง 6 เส้นทางท่องเที่ยวในคุ้งบางกระเจ้า พร้อม Kick off เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ