SPU ร่วมถ่ายทอดความรู้ สู่การพัฒนาวิทยากรแกนนำฯ เพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.ศรีปทุม ร่วมถ่ายทอดความรู้ “การพัฒนาวิทยากรแกนนำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์” (Thailand-PSF)

 

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม(ซ้ายสุด แถวหน้า) ได้รับเกียรติจาก อว.และควอท. ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในงานประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิทยากรแกนนำแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษ Thailand-PSF ให้กับอาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรม ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ UK PSF”มาแล้ว โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งให้แนวนโยบายการพัฒนาอุดมศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.)

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ