“น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่”ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “น้ำจะท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2562 จากประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,273 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมกรุงเทพฯ หรือไม่ การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธี  การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความกังวลต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.81 ระบุว่า ไม่มีความกังวลเลย รองลงมา ร้อยละ 24.67 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความกังวล ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ค่อนข้างมีความกังวล และร้อยละ 8.80 ระบุว่า มีความกังวลมาก

ด้านความเชื่อมั่นต่อกรุงเทพมหานครในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.15 ระบุว่า ค่อนข้าง    มีความเชื่อมั่น รองลงมา ร้อยละ 27.65 ระบุว่า ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 20.03 ระบุว่า มีความเชื่อมั่นมาก ร้อยละ 19.01 ระบุว่า ไม่มีความเชื่อมั่นเลย และร้อยละ 0.16 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อกรณีที่สื่อญี่ปุ่นอ้างรายงานของ JICA ว่าพื้นที่ 40 % ของกรุงเทพมหานครจะจมบาดาลในปี 2573 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.57 ระบุว่า รู้สึกเฉย ๆ รองลงมา ร้อยละ 23.72 ระบุว่า ภาครัฐควรเริ่มวางแผนป้องกันได้แล้ว ร้อยละ 21.52 ระบุว่า รู้สึกกังวล ร้อยละ 20.42 ระบุว่า ไม่เชื่อในรายงานนี้ ร้อยละ 11.70 ระบุว่า อีกตั้งหลายปี ไว้ใกล้ ๆ ปี 2573 ค่อยสนใจ ร้อยละ 6.76 ระบุว่า มั่นใจว่าภาครัฐจะเอาอยู่ ร้อยละ 4.24 ระบุว่า มีแผนจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหากปี 2573 กรุงเทพฯ จะจมบาดาลจริง ร้อยละ 2.99 ระบุว่า รัฐควรสร้างเขื่อนล้อมกรุงเทพฯ และร้อยละ 2.91 ระบุว่า ประเทศไทยควรย้ายเมืองหลวง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ