“สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?”ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สำรวจความคิดเห็น เรื่อง “สมาชิกสภาเขต จำเป็นหรือไม่?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมีหรือไม่? การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามประชาชนที่มีอายุ 27 ปีขึ้นไป ถึงการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.75  ระบุว่า เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต รองลงมา ร้อยละ 31.95 ระบุว่า ไม่เคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต ร้อยละ 5.44 ระบุว่า       ไม่แน่ใจว่าเคยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต หรือไม่ และร้อยละ 0.86 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับการรับรู้หรือรับทราบ​ ถึงตัวบุคคลที่เป็นสมาชิก​สภาเขต​ (ส.ข.)​ ในเขตของท่าน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.52 ระบุว่า ไม่เคยรู้เลย ว่าใครคือ สมาชิกสภาเขต รองลงมา ร้อยละ 25.84 ระบุว่า รู้ว่าใครคือสมาชิกสภาเขต แต่ไม่เคยปรึกษาหารือ/ขอความช่วยเหลือ ร้อยละ 7.76   ระบุว่า รู้ว่าใครคือสมาชิกสภาเขต และเคยปรึกษาหารือ/ขอความช่วยเหลือ และร้อยละ 0.88 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อความจำเป็นต้องมีสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) ของกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่     ร้อยละ 61.68 ระบุว่า จำเป็นต้องมี สมาชิกสภาเขต เพราะ จะได้เป็นตัวแทนในการดูแล/ประสานงาน/แก้ปัญหา ให้ประชาชนในพื้นที่กับส่วนกลางได้ เนื่องจากสมาชิกสภาเขตทำงานใกล้ชิดกับประชาชน รับรู้ถึงปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี ขณะที่บางส่วนระบุว่า เพื่อเป็นการกระจายอำนาจรับผิดชอบไม่ให้กระจุกอยู่ที่ส่วนกลางเพียงอย่างเดียว รองลงมา ร้อยละ 26.16 ระบุว่า ไม่จำเป็นต้องมี สมาชิกสภาเขต เพราะ ไม่มีประโยชน์ เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทุกวันนี้มีสมาชิกสภาเขตก็เหมือนไม่มี และไม่เคยดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่เลย และร้อยละ 12.16  ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ           

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ